Palvelut

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmät ovat yritykselle vapaaehtoisia työkaluja ympäristöjohtamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan.

Toimivan ympäristöjärjestelmän avulla yritys voi parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa, vähentää kustannuksiaan ja kohentaa
ekokilpailukykyään. Ympäristöjärjestelmää voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä tärkeille sidosryhmille viranomaisista asiakkaisiin.

Ympäristöjärjestelmässä yritys asettaa ympäristöasioihin liittyvät tavoitteensa, toteuttaa toimenpiteet, seuraa tavoitteiden toteutumista ja parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelunsa tasoa. Ympäristöjärjestelmiä vaaditaan yhä enemmän
myös toimitusketjuissa ja tarjouskilpailuissa. Ympäristöjärjestelmiä on laaja valikoima, josta löytyy sopiva malli jokaiselle organisaatiolle.

EcoChange-paketti™ on oma tuotteemme, jonka avulla yritykset voivat tehostaa ympäristöasioidensa hallintaa. Varsinaisia ympäristöjärjestelmiä kevyempi Ecopaketti soveltuu erityisen hyvin pienyrityksille.

1. KARTOITUS Kartoitamme ympäristöasianne (jätehuolto, materiaalien, energian ja veden kulutus, kuljetukset ja päästöt).

2. RAPORTTI Kartoituksen pohjalta teemme raportin kehitysehdotuksineen.

3. KOULUTUS Koulutamme henkilöstönne.

4. KONTROLLI Teemme kontrollikäynnin muutosten havaitsemiseksi ja annamme tarvittaessa lisäneuvontaa.

5. YMPÄRISTÖTODISTUS Lopuksi saatte ympäristötodistuksen osoitukseksi ympäristöasioidenne kehittämisestä.

Meiltä saatte avun ympäristöön liittyvissä kysymyksissä jatkossakin.

 

EcoChange Oy oli ELY-keskuksen kilpailuttama EcoStart- konsultti ja sai täydet pisteet konsulttien kilpailutuksessa. EcoChange teki EcoStartia useille toimialoille eri puolelle Suomea. Valitettavasti EcoStartin ELY-keskusten tuki ja käyttölupa loppui vuoden 2013 lopussa. Mikäli järjestelmä otetaan taas käyttöön, tarjoamme sitä taas. EcoStart oli erityisesti pk-yrityksille kehitetty kevennetty, kansallinen malli, jonka avulla yritykset voivat parantaa ekotehokkuuttaan ja hallita ympäristöasioitaan. Järjestelmän pystyi rakentamaan 3 – 8 päivässä ja siitä sai EcoStart-todistuksen. EcoStart on laajennettavissa kattamaan myös EMAS- ja ISO 14001 –standardien vaatimukset

EMAS Easy on pienille ja keskisuurille organisaatioille kehitetty kevennetty menetelmä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Tällä menetelmällä saa EMAS:n tai ISO 14001 –standardin vaatimukset täyttävän ympäristöjärjestelmän rakennettua 4-10 päivässä. Se perustuu visualisointiin (karttoihin) ja Ecxel –taulukoihin. Dokumentointi on minimoitu. EMAS –standardia noudattava yritys sitoutuu tekemään vuosittain julkisen ympäristöraportin, jossa se kertoo ympäristöasioidensa hoidosta. ISO 14001- standardi on EMAS –standardia joustavampi, sikäli, että se ei velvoita yritystä julkiseen ympäristöraporttiin. ISO 14001 on maailmanlaajuinen ja maailman suosituin ympäristöjärjestelmä.

Green Office on toimistoille tarkoitettu, Suomen WWF:n koordinoima, kevyt ympäristöjärjestelmä. Järjestelmää noudattava toimisto saa Green Office -merkin. Green Office on kasvattanut suosiotaan monenlaisten organisaatioiden keskuudessa. Ajallisesti Green Officen rakentamiseen kuluu 4-12 kuukautta. Konsultointipäivien määrä riippuu täysin tarpeistanne. Olemme apunanne kaikissa Green Officeen liittyvissä toimissa.

Ekokompassi oli alunperin Helsingin ympäristökeskuksen kehittämä ja sittemmin HSY Ilmastoinfon hallinnoima kevennetty ympäristöjärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhteisöille. Nykyisin sitä hallinnoi Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:n Kinos Oy. EcoChange / Suvi Runsten on saanut koulutusta Ekokompassin rakentamiseen ja auditoimiseen. Ekokompassi on edullinen toteuttaa, ks. ekokompassi.fi.