11.1.2015

Palvelut

ECOCHANGE OY

TARJOAMME

 • Jäte- ja resurssitehokkuuskonsultointia
  • Jätehuollon suunnittelu, kehittäminen ja kilpailutus
  • jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kierrätys, turvallinen loppukäsittely
  • Jätealaan liittyvät selvitykset
  • Lataa tästä Jatehuollon kehittamispaketti yrityksille -esite.
 • Ympäristöjärjestelmien rakentamista yrityksille
  • Emas Easy, ISO 14001, (EcoStart), Ekokompassi ja Green Office
  • EcoChangen oma Ecopaketti™ ja ympäristötodistus pienille yrityksille
  • Ympäristöjärjestelmien auditointiapua
 • Ympäristökonsultointia
  • Hiilijalanjäljen laskenta
  • Kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvät selvitykset
  • Ympäristöasioihin liittyvät selvitykset ja luontoselvitykset
  • Ilmastoraportit
  • Ympäristölupahakemuksen laadintaa sekä maaperä- ja vesitutkimustulosten analyysiä
 • Koulutusta
  • Jäte- ja ympäristöaiheista
  • Tulevaisuuden muutoksista ja uusista teknologioista (Singularity Universityn aiheista)
  • Aikuiskoulutuslaitosten kautta ja suoraan yrityksille
  • Pyydä meiltä maksutta Kestävien hankintojen pikaopas.

Lataa vinkkilista tästä: EcoChangen 30 vinkkiä.

Yrityksille ja yhteisöille

Ympäristöjohtaminen yrityksissä ja yhteisöissä on nykypäivää. Kysymys on sellaisesta toiminnan hallinnasta, jossa ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtaminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden sekä tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja.

Tarjoamme konsultointi- ja koulutuspalveluita laaja-alaisissa ympäristö- ja jäteasioissa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille. Laaja-alaisemmissa hankkeissa käytämme tarvittaessa yhteistyöverkostojamme.

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT

Ympäristöjärjestelmät ovat yritykselle vapaaehtoisia työkaluja ympäristöjohtamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan. Toimivan ympäristöjärjestelmän avulla yritys voi parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa, vähentää kustannuksiaan ja kohentaa ekokilpailukykyään. Ympäristöjärjestelmää voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä tärkeille sidosryhmille viranomaisista asiakkaisiin.

Ympäristöjärjestelmässä yritys asettaa ympäristöasioihin liittyvät tavoitteensa, toteuttaa toimenpiteet, seuraa tavoitteiden toteutumista ja parantaa jatkuvasti ympäristönsuojelunsa tasoa. Ympäristöjärjestelmiä vaaditaan yhä enemmän myös toimitusketjuissa ja tarjouskilpailuissa. Ympäristöjärjestelmiä on laaja valikoima, josta löytyy sopiva malli jokaiselle organisaatiolle.

EcoChange-paketti™

EcoChange-paketti™ on oma tuotteemme, jonka avulla yritykset voivat tehostaa ympäristöasioidensa hallintaa. Varsinaisia ympäristöjärjestelmiä kevyempi Ecopaketti soveltuu erityisen hyvin pienyrityksille.

1. KARTOITUS
Kartoitamme ympäristöasianne (jätehuolto, materiaalien, energian ja veden kulutus, kuljetukset ja päästöt).
2. RAPORTTI
Kartoituksen pohjalta teemme raportin kehitysehdotuksineen.
3. KOULUTUS
Koulutamme henkilöstönne.
4. KONTROLLI
Teemme kontrollikäynnin muutosten havaitsemiseksi ja annamme tarvittaessa lisäneuvontaa.
5. YMPÄRISTÖTODISTUS
Lopuksi saatte ympäristötodistuksen osoitukseksi ympäristöasioidenne kehittämisestä.

Meiltä saatte avun ympäristöön liittyvissä kysymyksissä jatkossakin.

EcoStart

EcoChange Oy oli ELY-keskuksen kilpailuttama EcoStart- konsultti ja sai täydet pisteet konsulttien kilpailutuksessa. EcoChange teki EcoStartia useille  toimialoille eri puolelle Suomea. Valitettavasti EcoStartin ELY-keskusten tuki ja käyttölupa loppui vuoden 2013 lopussa. Mikäli järjestelmä otetaan taas käyttöön, tarjoamme sitä taas.

EcoStart oli erityisesti pk-yrityksille kehitetty kevennetty, kansallinen malli, jonka avulla yritykset voivat parantaa ekotehokkuuttaan ja hallita ympäristöasioitaan. Järjestelmän pystyi rakentamaan 3 – 8 päivässä ja siitä sai EcoStart- todistuksen. EcoStart on laajennettavissa kattamaan myös EMAS- ja ISO 14001 –standardien vaatimukset.

Emas Easy ja ISO 14001

EMAS Easy on pienille ja keskisuurille organisaatioille kehitetty kevennetty menetelmä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Tällä menetelmällä saa EMAS:n tai ISO 14001 –standardin vaatimukset täyttävän ympäristöjärjestelmän rakennettua 4-10 päivässä. Se perustuu visualisointiin (karttoihin) ja Ecxel –taulukoihin. Dokumentointi on minimoitu. EMAS –standardia noudattava yritys sitoutuu tekemään vuosittain julkisen ympäristöraportin, jossa se kertoo ympäristöasioidensa hoidosta.

ISO 14001- standardi on EMAS –standardia joustavampi, sikäli, että se ei velvoita yritystä julkiseen ympäristöraporttiin. ISO 14001 on maailmanlaajuinen ja maailman suosituin ympäristöjärjestelmä.

Green Office

Green Office on toimistoille tarkoitettu, Suomen WWF:n koordinoima, kevyt ympäristöjärjestelmä. Järjestelmää noudattava toimisto saa Green Office –merkin. Green Office on kasvattanut suosiotaan monenlaisten organisaatioiden keskuudessa. Ajallisesti Green Officen rakentamiseen kuluu 4-12 kuukautta. Konsultointipäivien määrä riippuu täysin tarpeistanne. Olemme apunanne kaikissa Green Officeen liittyvissä toimissa.

Ekokompassi

Ekokompassi oli alunperin Helsingin ympäristökeskuksen kehittämä ja sittemmin HSY Ilmastoinfon hallinnoima kevennetty ympäristöjärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhteisöille. Nykyisin sitä hallinnoi Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n Kinos Oy. EcoChange/ Suvi Runsten on akkreditoitu Ekokompassin rakentamiseen ja auditoimiseen. Ekokompassi on edullinen toteuttaa, ks. www.ekokompassi.fi.

JÄTEKONSULTOINTI JA RESURSSITEHOKKUUS

Meillä on vankka asiantuntemus jätealalta, ja tarjoamme jätekonsultointia yrityksille ja yhteisöille. Jätehuoltoa kehittämällä ja kilpailuttamalla voitte saada merkittäviä, joskus jopa kymmenien tuhansien eurojen vuosisäästöjä. Pakettiin sisältyy myös tietoiskut ja ohjeistukset. Kaatopaikalle ei yhdyskuntajätettä enää juurikaan mene, mutta kierrätyksen osuus on vielä liian pieni energiahyödyntämiseen nähden.  Kierrätystä on lisättävä ja siirryttävä kiertotalouteen.

Asiantuntijamme selvittää myös resurssitehokkuuden mahdollisuudet. Teemme vaativiakin jätehuollon ja resurssitehokkuuden selvityksiä kuten materiaalitehokkuuskonsultointia. Materiaalitehokkuuskonsultointiin saa nyt hyvät tuet valtiolta, kysy lisää niin autamme myös tukien haussa.

KOULUTUSPALVELUT  

Tarjoamme ympäristö- ja jätekoulutusta yrityksille ja yhteisöille sekä aikuiskoulutuskeskuksille. Koulutus liittyy useisiin ympäristöhankkeisiimme ja on tärkeä osa muutosprosessia. Tieto on tarpeen toiminnan muutoksessa ja auttaa säästämään ympäristöä ja rahaa. Koulutuspaketit räätälöidään yhteistyössä kanssanne tarpeitanne vastaaviksi. Koulutamme myös tulevaisuusvisioista, sillä Suvi Runsten on kouluttautunut myös Singularity Universityssä Piilaaksossa, jota on kutsuttu myös tulevaisuusyliopistoksi.